1. როგორ ვიქცევით ზარალის  დროს? 
  დაუყოვნებლივ უკავშირდებით  მზღვეველს შემდეგ  ტელეფონის ნომერზე: +995 32 224 44 54  და აწვდით  ინფორმაციას.
   
 2. რა არის კორპორატიული დაზღვევა? 
  როდესაც სადაზღვევო ხელშეკრულება ფორმდება მზღვეველსა და იურიდიულ პირს შორის;
   
 3. რა არის საცალო დაზღვევა? 
  როდესაც სადაზღვევო ხელშეკრულება ფორმდება მზღვეველსა და ფიზიკურ პირს შორის;
   
 4. რას ნიშნავს მზღვეველი? 
  სადაზღვევო  კომპანია  რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ეწევა სადაზღვევო საქმიანობას;
   
 5. ვინ არის დამზღვევი? 
  ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ხელშეკრულებას დებს მზღვეველთან;
   
 6. ვინ არის  მოსარგებლე?
  ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც სადაზღვევო შემთხვევის შედეგად უფლებამოსილია მიიღოს სადაზღვევო ანაზღაურება;
   
 7. რა არის სადაზღვევო ხელშეკრულება?
  ორმხრივი ხელშეკრულება, რომელიც ადგენს დაზღვევის პირობებს
   
 8. რა არის სადაზღვევო პოლისი?
  მზღვეველის მიერ გაცემული, სადაზღვევო ხელშეკრულების არსებობის ფაქტისა და ამ ხელშეკრულების პირობების დამადასტურებული დოკუმენტი;
   
 9. რა არის სადაზღვევო პრემია ?
  თანხა, რომელიც წარმოადგენს დაზღვევის საფასურს;
   
 10. რა არის სადაზღვევო შემთხვევა ?
  შესაბამისი სადაზღვევო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სადაზღვევო რისკის დადგომით გამოწვეული ზიანი, რომელიც წარმოშობს მზღვეველის ვალდებულებას, გასცეს სადაზღვევო ანაზღაურება;
   
 11. რა არის სადაზღვევო რისკი ?
  მოვლენა, რომელიც შეიცავს მისი დადგომის შესაძლებლობისა და შემთხვევითობის ნიშნებს და რომლის გამოც ხდება დაზღვევა;
   
 12. რა არის სადაზღვევო პერიოდი (დაზღვევის მოქმედების ვადა)?
  პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც დაზღვევა ძალაშია და რომლის დროსაც დამდგარი სადაზღვევო შემთხვევები ექვემდებარება ანაზღაურებას;
   
 13. რა არის ლიმიტი/ქველიმიტი?
  თანხის ოდენობა, რომელიც წარმოადგენს სადაზღვევო ანაზღაურების მაქსიმალურ ლიმიტს. სადაზღვევო ლიმიტი შესაძლებელია იყოს განსხვავებული სადაზღვევო დაფარვების მიხედვით და განსაზღვრულია შესაბამისი ხელშეკრულებით/პოლისით;
   
 14. რა არის სადაზღვევო ანაზღაურება?
  თანხა, რომელიც აუნაზღაურდება მოსარგებლეს განცხადებული პრეტენზიის დაკმაყოფილების შემთხვევაში;
   
 15. რა არის ფრანშიზა?
  სადაზღვევო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, არანაზღაურებადი მინიმუმი (პროცენტულად ან ფიქსირებულად განსაზღვრული თანხის ოდენობა) რომლის ანაზღაურებისაგან მზღვეველი თავისუფალია. ფრანშიზა  იქვითება ყოველი სადაზღვევო ანაზღაურების დროს;
   
 16. რა არის ტერიტორიული ფარგლები?
  სადაზღვევო ხელშეკრულებით განსაზღვრული,  დაზღვევის მოქმედების არეალი - საქართველოს ტერიტორია, გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა, თუ პოლისით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;
   
 17. რა არის გამონაკლისი?
  გამონაკლისი   შემთხვევა, რომელიც სადაზღვევო ხელშეკრულებით/პოლისის პირობების შესაბამისად არ ექვემდებარება ანაზღაურებას;

ჩვენ გთავაზობთ