გაინტერესებთ რისი დაზღვევა შეგიძლიათ?

გადაკითხითეთ საინფორმაციო ფურცელი

წლიური სადაზღვევო ლიმიტი
5000
დაზღვევა ფარავს თქვენი ავტომობილით მესამე პირის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა ან/და ქონებისთვის მიყენებულ ზიანს 5000 ლარის ფარგლებში
წლიური სადაზღვევო ლიმიტი
10 000
დაზღვევა ფარავს თქვენი ავტომობილით მესამე პირის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა ან/და ქონებისთვის მიყენებულ ზიანს 10 000 ლარის ფარგლებში
წლიური სადაზღვევო ლიმიტი
20 000
დაზღვევა ფარავს თქვენი ავტომობილით მესამე პირის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა ან/და ქონებისთვის მიყენებულ ზიანს 20 000 ლარის ფარგლებში