აქციონერთა საერთო კრება რიგგარეშე | მორიგი კრების თარიღი დღის წესრიგი მიღებული გადაწყვეტილება
აქციონერთა საერთო კრება რიგგარეშე 15.04.2021

საკითხი 1.

1. სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა და შრომის ანაზღაურების განსაზღვრა.

სააქციო საზოგადოება „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვროს 5 (ხუთი) წევრით:

– დიმიტრი ქუმსიშვილი;

– ოზგურ გუვენი;

რაულ კახაძე ;

ირაკლი სირაძე;

  • – ლაშა ნიკოლაძე
  • დაევალოს სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს განსაზღვროს საბჭოს წევრთა ანაზღაურების დანიშვნის და ოდენობის საკითხები.

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი #5

რიგგარეშე

15 აპრილი 2021 წ.

1. სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს აუდიტის კომიტეტის შემადგენლობის ცვლილება;

2. სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარის არჩევა.

1. სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს აუდიტის კომიტეტი განისაზღვროს შემდეგი შემადგენლობით: დიმიტრი ქუმსიშვილი, რაულ კახაძე, ლაშა ნიკოლაძე, ირაკლი სირაძე, ოზგურ გუვენი.

2. სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნას სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი – ირაკლი სირაძე.

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი #4

რიგგარეშე

15 აპრილი 2021 წ.

1. სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს (ს/კ: 404990435) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევა.

2. სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს (ს/კ: 404990435) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა

1. სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს (ს/კ: 404990435) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ არჩეულ იქნას დიმიტრი ქუმსიშვილი;

2. სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს (ს/კ: 404990435) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნას რაულ კახაძე.

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი #8

რიგგარეშე

02 აგვისტო 2021წ

1. საზოგადოების შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსის გათავისუფლება;

2. კომპანიის შიდა აუდიტის დანიშვნა და მასთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმება.

1. საზოგადოების შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი – თამარ შაიშმელაშვილი გათავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობიდან, პირადი განცხადების საფუძველზე.

2. ს.ს. „გრინ დაზღვევა საქართველო“ს შიდა აუდიტის თანამდებობაზე დაინიშნოს – გიორგი რაზმაძე და გაფორმდეს შესაბამისი შრომითი ხელშეკრულება.

 

 

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილება

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის / თავმჯდომარის პირადი განცხადება

31 ოქტომბერი 2022 წ

1. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის / თავმჯდომარის დიმიტრი ქუმსიშვილის პირადი განცხადება სს”გრინ დაზღვევა საქართველოს” სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის და თავმჯდომარის თანამდებობის დატოვების შესახებ.

1. საქართველოს იუსტიიცის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილება – სს ” გრინ დაზღვევა საქართველოს” რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაციის შესახებ, კერძოდ, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის / თავმჯდომარის დიმიტრი ქუმსიშვილის სს”გრინ დაზღვევა საქართველოს” სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის და თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.